KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME (AML) VE MÜŞTERİNİN TANINMASI (KYC) POLİTİKASI

İşbu Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) ve Müşterinin Tanınması (Know Your Customer) Politikası, Stacrypt’in kullanıcıları, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortamların oluşmasını engellemek, bu kapsamda çalışanlarının bilinçlendirilmesi kapsamındaki faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun başta olmak üzere yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuatlar kapsamında yürüttüğünü beyan etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Para aklama; yasadığı kaynakların nakit veya görünürde meşru olan yatırımlara dönüştürülmesiyle örtbas edilmesidir. 

Terörizm finansmanı; herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir terör eylemini yürütmek amacıyla, tamamen veya kısmen, kullanma niyetinde olmaları amacıyla veya herhangi bir şekilde kullanılması gerektiğini bilerek fon sağlamak veya tahsil etmektir. 

Stacrypt her ne surette olursa olsun kara para aklama ve terörizm finansmanının önlenmesi amacıyla Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterinin Tanınması Politikasını uygulamaktadır.

Stacrypt Kara Para Aklamayı Önleme Politikası kapsamında aşağıdaki tedbirleri almaktadır.

 1.  Yeni ve mevcut tüm müşterilerin kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama
 2.  Müşteriye ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama
 3.  Müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme
 4.  Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için 

AML Departmanı oluşturma.

Stacrypt Müşterinin Tanınması politikası kapsamında aşağıdaki tedbirleri almaktadır.

 1.  Müşteri kimliğini doğrulama
 2.  Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 3.  Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 4.  Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 5.  Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

Risk Analizi

Stacrypt, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finanse edilmesine yönelik tedbirleri riski bağlamında değerlendirir. Riski büyük olan işlemler bu noktada özel önem kapsamında değerlendirilir.

Stacrypt kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesini önlemek için risk analizi yapar, bu analizler bağlamında elde ettiği bilgi ve belgeler doğrultusunda müşterisini ve işlemlerini incelemeye alabilir. 

Bu kapsamda yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemleri;

 1. Yürürlükteki kanun ve mevzuatlar çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren işlemler,
 2.  Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliği konusunda şüphe içerecek durumların olması,
 3. Tek bir kripto para alım-satım işleminin 150.000 TL ye eşit veya fazla olması hali,
 4. Para kaynaklarının ispata muhtaç olması halleri,
 5. Ekonomik hayatın akışına aykırı olağandışı işlemler, olarak belirlenmiştir.

İşlemlerin İzlenmesi

Stacrypt, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi kapsamında kullanıcılarının işlemlerini izleyerek ve elde ettiği verileri analiz ederek şüpheli işlemleri tespit etme amacı güder. Para aklama şüphesi olması durumunda Stacrypt aşağıdaki önlemleri alma hakkına sahiptir;

 1.  Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
 2.  ○ Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
 3.  ○ Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;

Bu tedbirlere ek olarak gerekli görmesi durumunda Stacrypt ek tedbirlere başvurma hakkını saklı tutar.

Eğitim

Stacrypt, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi ve müşterinin tanınması amacıyla kendi bünyesindeki çalışanları eğitmektedir. 

Bu kapsamda çalışanlar aşağıdaki konularda eğitim almaktadır;

 • Suçtan kaynaklanan terörist finansman kaynaklarının aklanması
 • Suç gelirlerinin aklanması aşamalarının, yöntemlerinin saptanması ve bu konudaki vaka analizleri
 • Suçtan kaynaklanan aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat
 • Risk alanları
 • Kurumsal politika ve prosedürler
 • Müşteri doğrulama ile ilgili esaslar
 • Şüpheli işlem bildirimiyle ilgili esaslar
 • Muhafaza etme ve ibraz etme zorunluluğu
 • Bilgi ve belge sağlama zorunluluğu
 • Yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar
 • Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ile ilgili uluslararası düzenlemeler

Denetleme

Stacrypt, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması Politikası kapsamında iç denetim mekanizmasını kurmakta ve düzenli olarak denetim ve raporlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Comments are closed.